ซอยวรรณกรรม ขยายความหมายของการเขียนและงานทางวรรณกรรม สนับสนุนนักเขียนไทยให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้นด้วยการสร้างสิ่งพิมพ์ข้ามพื้นที่และข้ามตัวบทผ่านงานแปลที่ละเอียดละออและ/หรือการเรียบเรียงตีพิมพ์ผลงานใหม่ ซอยวรรณกรรมยังให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้
งานวรรณกรรมไทยสามารถตีพิมพ์ในภาษาอื่นได้

soi literary expands the definition of writing and literary work and supports Thai authors to reach a wider readership by creating interlocal as well as intertextual publishing through meticulous translation and/or re-edition. soi literary also offers hands-on assistance for all the necessary tasks to get Thai literary works published in other languages.

our projects

Bound together by the district of Kaeng Khoi in Saraburi, Thailand, The Fabulist is a novel about one family’s tale and intergenerational trauma told through five different narrative voices. A palimpsestic retelling of myths, folk tales, historical annals, beliefs and memory, the five voices act as the ‘seams’ and ‘gaps’ between the perpetual death and rebirth of stories shapeshifting through the passage of time, literary conventions and forms.

จุติ คือเรื่องราวแห่งบาดแผลของครอบครัวหนึ่งที่เล่าผ่านเสียงเล่าทั้งหมดห้าเสียงจากต่างช่วงวัย แต่ยึดโยงเข้าด้วยกันผ่านพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้าน บันทึกจดหมายเหตุ ความเชื่อและความทรงจำมากมายถูกเล่าขานอย่างทับซ้อนกันจากเสียงทั้งห้าที่เป็นเสมือน ‘รอยต่อ’ และ ‘ช่องว่าง’ ระหว่างการดับและเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเรื่องราวที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามกาลเวลาและลีลาสกุลทางวรรณกรรม