ซอยวรรณกรรม ขยายความหมายของการเขียนและงานทางวรรณกรรม สนับสนุนนักเขียนไทยให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้นด้วยการสร้างสิ่งพิมพ์ ข้ามพื้นที่และข้ามตัวบทผ่านงานแปลที่ละเอียดละออและ/หรือการเรียบเรียงตีพิมพ์ ผลงานใหม่ ซอยวรรณกรรมยังให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ งานวรรณกรรมไทยสามารถตีพิมพ์ในภาษาอื่นได้

soi literary expands the definition of writing and literary work and supports Thai authors to reach a wider readership by creating interlocal as well as intertextual publishing through meticulous translation and/or re-edition. soi literary also offers hands-on assistance for all the necessary tasks to get Thai literary works published in other languages.

our projects

Project name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam

Project name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam

Project name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam