Palin Ansusinha

Written By

ปาลิน อังศุสิงห์ | Palin Ansusinha

ปาลิน อังศุสิงห์ |
Palin Ansusinha

ปาลินสั่งสมความสำราญต่องานเขียนผ่านการแปลผลงานของผู้อื่น บางค่ำคืนเธอส่งเสียงผ่านคาราโอเกะเพื่อเทะเล็มแฟนตาซีของการเป็นป๊อปสตาร์ ปัจจุบันปาลินเป็นหนึ่งในทีมซอย เธอรับผิดชอบส่วนที่เรียกว่า 'ซอย วรรณกรรม' และกิจกรรมข้ารองบาทด้วยการตักกระบะทรายของแมวหกตัว

Palin gleans vicarious pleasure out of translating other people’s works and living her pop star fantasy through karaoke nights. Currently she is part of soi squad, she is responsible for 'soi literary', and emptying the sand buckets of their majesty six cats.

ปาลินสั่งสมความสำราญต่องานเขียนผ่านการแปลผลงานของผู้อื่น บางค่ำคืนเธอส่งเสียงผ่านคาราโอเกะเพื่อเทะเล็มแฟนตาซีของการเป็นป๊อปสตาร์ ปัจจุบันปาลินเป็นหนึ่งในทีมซอย เธอรับผิดชอบส่วนที่เรียกว่า 'ซอย วรรณกรรม' และกิจกรรมข้ารองบาทด้วยการตักกระบะทรายของแมวหกตัว

Palin gleans vicarious pleasure out of translating other people’s works and living her pop star fantasy through karaoke nights. Currently she is part of soi squad, she is responsible for 'soi literary', and emptying the sand buckets of their majesty six cats.