สำนักพิมพ์ซอย ผลิตหนังสือเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะหลากแขนงและการเมืองทางวัฒนธรรม เรื่องแต่ง บันทึก และงานทดลองเชิงตัวบททุกประเภท สำนักพิมพ์ซอยยังขยายงานไปถึงภาคที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสายส่งหนังสือด้วย

soi press produces multiple forms of books about arts criticism and cultural politics, fiction, memoir and all text-based experiments. soi press also extends its body into publishing consultancy and book distribution.

our books