สำนักพิมพ์ซอย ผลิตหนังสือเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะหลากแขนง และวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องแต่ง บันทึก และงานทดลองเชิงตัวบท ทุกประเภท สำนักพิมพ์ซอยยังขยายงานไปถึงภาคที่ปรึกษา เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสายส่งหนังสือ

soi press produces multiple forms of books about arts criticism and contemporary culture, fiction, memoir and all text-based experiments. soi press also extends its body into publishing consultancy and book distribution.

our projects

book1

book1

book1

book1

book1

book1

book1

book1

book1