รวมบทความคัดสรร | anthology

รวมบทความของฮิโตะ ชไตเยิร์ล: ประเด็นชั่ยๆ ของยุคสมัยในความเกี่ยวดองของ #เทคโนโลยี #ศิลปะ และ #การทหาร

R20_AW_clear_cover-01
Screenshot 2021-01-19 at 12.00.20 AM
Screenshot 2021-01-19 at 12.00.41 AM
132329018_2981307665439586_9053958940778360772_o (1)
132554504_2982771115293241_3532744785593521508_o
131975542_2982771131959906_5962269925214583226_o
133728551_2982771125293240_3878582921035617696_o
132826739_2982771121959907_3200608452445217294_o
R20_AW_clear_cover-01
Screenshot 2021-01-19 at 12.00.20 AM
Screenshot 2021-01-19 at 12.00.41 AM
132329018_2981307665439586_9053958940778360772_o (1)
132554504_2982771115293241_3532744785593521508_o
131975542_2982771131959906_5962269925214583226_o
133728551_2982771125293240_3878582921035617696_o
132826739_2982771121959907_3200608452445217294_o

ชื่อหนังสือ | book title

รวมบทความของฮิโตะ ชไตเยิร์ล: ประเด็นชั่ยๆ ของยุคสมัยในความเกี่ยวดองของ#เทคโนโลยี #ศิลปะ และ #การทหาร

เขียนโดย | written by

ฮิโตะ ชไตเยิร์ล | Hito Steyerl

แปลโดย | translated by

อธิป จิตตฤกษ์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และพนา กันธา
จุฑา สุวรรณมงคล

บทคัดย่อ | excerpt

ในโลกศิลปะร่วมสมัย คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อฮิโตะ ชไตเยิร์ล (Hito Steyerl) เธอเป็นทั้งนักทฤษฎีและเป็นนักปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน หรือบางคนก็เรียกเธอว่า ‘นักทฤษฎีในฐานะศิลปิน’ (theorist-as-artist) และ ‘ศิลปินในฐานะนักทฤษฎี’ (artist-as-theorist) ทั้งงานเขียนและงานศิลปะของเธอมักพูดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะหนึ่งในโลกร่วมสมัย ทั้งในด้านการเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น งานของเธอยังพูดถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ การแพร่กระจายของสื่อและวัฒนธรรมที่พ่วงไปกับสื่อนั้นในยุคดิจิทัล จนไปถึงสงคราม และเทคโนโลยีทางการทหาร

สามารถอ่านบทความฟรี 4 ชิ้นได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้:

ข้อแก้ต่างให้ภาพกาก | In Defense of the Poor Image

จะฆ่าคนอย่างไรดี: ปัญหาด้านการออกแบบ | How to Kill People: A Problem of Design

ก่อร่างสร้างสารการประท้วง | The Articulation of Protest

การเมืองของศิลปะ: ศิลปะร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะหลังประชาธิปไตย | Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy

 

ทีมบรรณาธิการ | editorial team

กองบรรณาธิการ การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์, รัตนาภร เหล่าลิ้ม และ ชญานิน ไทยจงรักษ์

บรรณาธิการต้นฉบับ มุกดาภา ยั่งยืนภราดร และ จุฑา สุวรรณมงคล

ออกแบบหนังสือ | book design

ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ

สารบัญ | table of contents

บันทึกจากกองบรรณาธิการ | notes from editorial team

บทสนทนานำ | open conversation

โดย ภูริพันธุ์ รุจิขจร และฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แห่ง Boonmee Lab

บทความ | articles

ข้อแก้ต่างให้ภาพกาก | In Defense of the Poor Image

สแปมของดาวโลก: จงถอนตัวจากภาพแทน | The Spam of the Earth: Withdrawal from Representation

ภาษาของสรรพสิ่ง | The Language of Things

หอคอยบาเบล และความพันลึกของภูมิศาสตร์โลก | The (W)hole of Babel: Magische Geografien des Globalen

สถาบันของการวิพากษ์ | The Institution of Critique

เรามาคุยเรื่องฟาสซิสม์กันเถอะ | Let’s Talk About Fascism

ฆ่าคนอย่างไร: ปัญหาด้านการออกแบบ | How to Kill People: A Problem of Design

สุนทรียศาสตร์ของการต่อต้าน?: การค้นคว้าทางศิลปะในฐานะภาควิชาและความขัดแย้ง | Aesthetics of Resistance?: Artistic Research as Discipline and Conflict

ก่อร่างสร้างสารการประท้วง | Articulation of Protest

การเมืองผ่านพร็อกซี่: สัญญาณและเสียงรบกวน | Proxy Politics: Signal and Noise

อาณาจักรของผัสสะ: การเมืองในฐานะศิลปะ และวิกฤตของภาพแสดงแทน | The Empire of Senses: Police As Art and the Crisis of Representation

คนหาย: ติดร่างแห เหลื่อมซ้อน และขุดรื้อ ในฐานะพื้นที่สื่อกลาง | Missing People: Entanglement, Superposition, and Exhumation as Sites of Indeterminacy

ทำไมต้องเกม หรือ คนงานศิลปะสามารถคิดได้มั้ย? | Why Game, or Can Art Workers Think?

ศิลปะในฐานะอาชีพและการยึดครอง: ข้อเรียกร้องเพื่ออิสรภาพแห่งชีวิต | Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life

การเมืองของศิลปะ: ศิลปะร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะหลังประชาธิปไตย | Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy

ถ้าพวกคุณไม่มีขนมปังกิน ก็กินงานศิลปะแทนสิ! ศิลปะร่วมสมัยกับอนุพันธ์ของฟาสซิสม์ | If You Don’t Have Bread, Eat Art! Contemporary Art and Derivative Fascisms

อภิธานศัพท์ | glossary

ดัชนีค้นคำ | index

บรรณานุกรม | bibliography